Consortium

 

Dienstencentrum

www.dienstencentrum.com

KVGO podporuje v řízení firemních obchodních aktivit přibližně 800 společností ročně (zejména MSP), okolo 50% z celkového množství firem pracuje v mediálním odvětví. KVGO provádí konzultaci týkající se všech oblastí grafického průmyslu, disponuje týmem senior expertů pro následující oblastiaktivit:

Technologie a výroba: KVGO provádí poradenství v oblastech, které působí přímo na výrobu, zejména poradenství v oblasti budov, jejich rekonstrukcí a návrhu. Asistuje při projektech podpory firem z dotačních titulů zabývající se hospodařením s energiemi (cca 250 společností), environmentálním managementem (cca 1000 společností) bezpečností a ochraně zdraví (cca 250 společností) a technickými úpravami. Jsou tvůrcem systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci používaným v celém sektoru (cca 2000 společností). V této oblasti je KVGOvedoucí společností na trhu.

Marketing:KVGO provádí všechny typy průzkumu trhu pro společnosti a podporu společností v sestavení jejich marketingového plánu. “Průzkum polygrafických subjektů” je jeden z druhů marketingu v našem oboru – jedná se o ekonomický model použitelný pro celé odvětví průmyslu.

Osobní: Kromě individuální podpory firem, pracuje KVGO také na zlepšení vědomostí jejich zaměstnanců. Poskytuje poradenství firmám v oblasti tvorby firemních strategií.

Finanční: Provádí finanční benchmarking, poradenství v obchodní administrativě a politice cenové tvorby.

Strategie: Vytváří firemní strategie na míru – strategické plánování, zhodnocení obchodní strategie.

ENVIROS

www.enviros.cz

ENVIROS, s. r. o., se sídlem v Praze, je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby především v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu v České republice, zemích střední a východní Evropy i dalších zemích světa. Majoritním vlastníkem společnosti ENVIROS je britská SKM ENVIROS Group, člen skupiny SinclairKnightMerz (SKM), konzultační skupiny.

ENVIROS v současné době zaměstnává 30 stálých kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v environmentálním a energetickém poradenství, z toho 8 certifikovaných energetických specialistů zapsaných v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Společnost ENVIROS řeší ve spolupráci se svými klienty projekty zejména v následujících oblastech: 

 • Dotační žádosti z fondů EU v oblastech energetických a emisních úspor Emisní obchodování a ochrana klimatu
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
 • Národní a evropská energetická a environmentální legislativa, politika a strategie
 • Průmyslová a komunální energetika
 • Energetické audity a studie proveditelnosti
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Řízení kreditních linek pro financování energeticky úsporných
 • projektů pro mezinárodní finanční instituce
 • Energetické řízení na úrovni krajské a místní správy
 • Certifikační systémy (LEED a BREEAM)
 • Energetický management
 • Udržitelná výroba a spotřeba, čistší produkce
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • Environmentální Due Diligence (EDD)
 • Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Poradenství pro financování projektů metodou EPC
 • Regionální a místní energetické koncepce a plánování
 • Termovizní měření
 • Autorizované kontroly kotlů a klimatizací

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních a nadnárodních institucí, včetně OSN, Evropské komise, OECD, EBRD, Světové banky a UNDP. V rámci projektů Evropské komise řeší experti společnosti projekty v programech IntelligentEnergyEurope, LIFE+, CENTRAL EUROPE, 7. Rámcový program aj. Významnými partnery společnosti jsou kromě průmyslových klientů také orgány státní správy, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond životního prostředí, Státní energetické inspekce, Česká rozvojová agentura, regionální orgány a municipality.

FACTOR CO2

www.factorco2.com

Mezinárodní konzultační společnost zabývající se změnami klimatu FactorCO2 (www.factorco2.com) je známá především vývojem a zaváděním strategií týkajících se změn podnebí a uplatňování politik v oblasti změny klimatu a hodnocení energetické účinnosti. To dokazuje především zapojeníspolečnosti Factor CO2 do oblasti tvorby místního, regionálního a národního energetického a klimatického akčního plánu, dále projektů a programů zaměřených na klienty z privátního sektoru a orgány státní správy rozvojových i rozvinutých zemí. Společnost má 25 zaměstnanců pracujících v pobočkách ve Španělsku, Itálii, Mexiku a Thajsku. Společnost vytvořila řadu eko-efektivních nástrojů, metodiky kvantifikace energetických úspor, snižování emisí skleníkových plynů použitím energeticky efektivních opatření, vypracováváscénáře a modely snížení emisí skleníkových plynů.

Factor CO2 se v rámci svých aktivit zabývá následujícími činnostmi: projekty a strategie zabývající se vyhodnocením a návrhem snížení dopadu změn klimatu, finanční analýzy nákladů a přínosů, Carbonfootprint management, projekty na snížení emisí skleníkových plynů, opatření a inventarizace emisí a scénářů vývoje pro klíčová hospodářská odvětví (voda, doprava, pevný odpad, energie, budovy, průmyslové podniky, komerční zařízení, zemědělství a lesnictví)

Factor CO2Ennovase zaměřuje na vývoj a podporu inovačních technologií, které napomáhají k udržitelnému využívání energie, řešení problémů změny klimatu a redukci emisí. Pracují zejména v oblasti obnovitelné energie, energetického managementu, ekologických staveb a mobility, nízkouhlíkového hospodářství a udržitelného rozvoje. Z pohledu energetických řešení se společnost zabývá následujícími činnostmi:

 • Analýzy řešení energeticky úsporných projektů
 • Analýza nákladových studí
 • Návrhy akčních plánů energetické účinnosti
 • Zavádění energetického managementu podle ISO 50001
 • Energetické poradenství a energetické audity
 • Energetický management v územním plánování a rozvoji měst
 • Zelené budovy a energetická certifikace
 • Studie proveditelnosti – potenciál energie z OZE (vítr/sluneční záření) v rozdílných regionech
 • Nástroje na podporu obnovitelné energie
 • Studie proveditelnosti

Energetické modelování

INNOWISE

www.innowise.eu

INNOWISE je výzkumná a poradenská společnost s odbornými znalostmi v oblasti řízení inovací, transferu znalostí a technologií. Jejími zákazníky jsou především malé a střední podniky zaměřené na ICT, média a digitální hospodářství a potravinářský průmysl. Aktivity společnosti jsou zaměřeny na znalosti a řízení kompetencí pro vývoj inovativních produktů a služeb, přenosu technologií na národní i mezinárodní úrovni, realizace projektů výzkumu a vývoje mezi vědou a průmyslem. INNOWISE má 10 zaměstnanců, kteří pracují na mnoha projektech v oblasti výzkumu a vývoje, poradenských projektech na evropské a národní úrovni v Německu.Jedním z klíčových oblastí činnosti je výzkum a poradenství v mediálním průmyslu, dále školení a předávání znalostí. Zvláštní pozornost je věnována práci s malými a středními podniky v tomto odvětví.

Kompetence společnosti INNOWISE v oblasti energetiky a řízení zdrojů:

PIUS-check (PC)

INNOWISE je certifikovaná společnost k provádění tzv. PIUS check v Německu. PIUS je zkratka pro kontrolu výroby z hlediska životního prostředí, prokazující, kde a jak může firma ušetřit energii a zdroje. Základem je analýza příslušného materiálového toku a způsobu výroby. Výsledek PIUS-check pomáhá optimalizovat materiálové a energetické spotřeby.

Resourcescostaccounting(RKR)

Na základě tohoto účetnictví INNOWISE přispívá k plánování a systematizaci nákladového účetnictví. RKR uplatňuje celostní pohled na spotřebu zdrojů a vyhodnocování relevantních procesů. Výsledkem jsou konkrétní opatření ke zvýšení produktivity zdrojů a efektivity procesů v oblasti podnikání společnosti.

Řízení zdrojů v rámci hodnotového řetězce (RMVC)

Cíle RMVC je řízení vnitropodnikových zdrojů a zpřehlednění postupů v celém hodnotovém řetězci, optimální využití zdrojů a úspěšné partnerství s dodavateli a zákazníky. Výsledkem RMVC jsou konkrétní postupy a optimalizační opatření pro úsporu zdrojů v hodnotové síti společnosti.

EcoCockpit

Pomocí nástroje EcoCockpitINNOWISE poskytuje klíčové údaje a informace o emisích CO2 týkajících se produktů, procesů a lokalit. Výsledkem analýz EcoCockpit je stanovení konkrétních opatření a činností vedoucích ke snížení emisí CO2.

Kontrola a technická analýza rizika (TRA)

Při kontrole rizik, INNOWISE poskytuje vhodné strategie udržitelnosti a opatření pro optimalizaci vnitřní údržby společnosti. Technická analýza rizik pomáhá systematicky identifikovat a posoudit technická a ekonomická rizika a odvodit optimální činnosti údržby. Výsledkem je účinnější využívání zdrojů.

GRAKOM

www.ga.dk

GRAKOM  (GraphicAssociationDenmark)patří mezi význačné konzultační společnosti poskytující služby zejménagrafickým výrobním společnostem vyrábějícím tištěné a elektronické výrobky. Grakom zaměstnává 30 lidí působících ve čtyřech hlavních oblastech: životní prostředí, komunikace, právní podpora, školení a finance. Během posledních 17 let GA nabídla poradenství v širokém spektru H&S (Health&Safety), energetiky a životním prostředí, a to zejména vevztahu k LCA (LifeCycleAssessment). Grakom - oddělení životního prostředí vypracovalo spolu s dánskou EPA (Organizace pro ochranu životního prostředí)v posledních 15 letech řadu hodnocení LCA a podobných eko-technických analýzzaměřujících se na výrobu tiskovin (např. Offsetové techniky pro tisk knih), Grakom je hlavním tvůrcem aplikace ClimateCalc, která funguje jako “uhlíkovákalkulačka”. Společnost je považována za odborníka v oblasti ecolabelingu ve vztahu k tištěným produktům.

AIDO

AIDO- IndustrialAssociationofOptics, Colour and Imaging je nezisková průmyslová výzkumná asociace, která sdružuje cca 500 společností zabývajících se optickými technologiemi. Cílem této asociace od roku 1988 je zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím výzkumu a vývoje a technologické inovace, a tím i posílení pozice na trhu a zvýšení kvality procesu a tvorby produktu. Technologie vyvinuté společností AIDO, jsou technologickým a inovativním řešením pro průmyslová odvětví zaměřená na grafiku a média, podporují konkurenceschopnost a používání osvědčených postupů v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslových organizací. Asociace vyvíjí různé druhy aktivit zaměřených na průmyslovou grafiku a media prostřednictvím regionálních, národních a mezinárodních projektů výzkumu a vývoje a projektů technické asistence. Tyto činnostijsou prováděny specializovanými technickými pracovníky s vysokou odborností a zkušenostmi s požadavky grafických a mediálních společností.

AIDOse zabývá projekty a činnostmi, které souvisejí s energetickým systémem řízení, Ecodesignem, BAT, environmentálním hodnocením a navrhováním energeticky úsporných opatření, vždy ve vztahu kegrafickému průmyslu.

AIDO je jediné technologické centrum ve Španělsku uznanéšpanělským Ministerstvem pro vědu a výzkum, které se zabývá grafickým a mediálním sektorem a je široce propojeno s význačnými národními a regionálními asociacemi. AIDO rozšiřuje své poznatky prostřednictvím svých médií a událostí, mezi které patří Národní kongres grafického umění, který se koná již od roku 2000 s průměrnou návštěvností 400 účastníků.