In the Press

 

 

 

 

Resultaten van Energie management

De werkzaamheden binnen het EMSPI-project hebben geleid tot succesvolle implementatie van energie management systemen in 100 drukkerijen in vijf landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Tsjechië en Spanje). De resultaten voor de energiebesparing zijn ruimschoots verwezenlijkt, wat leidt tot een besparing van ongeveer 40.000 GJ gedurende de looptijd van het project. Met betrekking tot de CO2reductiepotentieel zijn de resultaten tot dusver ook zeer veelbelovend: dit lijkt meer dan 5000 ton CO2 te zijn. 
Met de mogelijke energiebesparingen geïdentificeerd en opgenomen in de actieplannen van de bedrijven in het achterhoofd, zullen we nog hogere besparingen bereiken. Wanneer een deel van de energiebesparende maatregelen in de ondernemingen uitgevoerd gaan worden, worden de volgende resultaten voor de periode 2013- 2017 bereikt:  
 
- Reductie van het energieverbruik van 127.000 GJ (een vermindering van 14% in 2017 ten opzichte van 2013)  
- Reductie van 13.300 ton CO2 (14% vermindering) 
- Energie kostenbesparing van €2.140.000 (een verlaging van 12% van de kosten).

De grafische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van het Energy Management System hadden keus uit de volgende opties:
- Basic: Ontworpen als een eerste stap in ENM’s. Voor organisaties die niet aan alle eisen van de ISO 50001 norm kunnen voldoen.  
- Full: Een volledige implementatie van de ENM’s, ervan uitgaande dat aan alle eisen van de ISO 50001-norm voldaan kan worden. Voor zeer geëngageerde organisaties.

De Basic-versie is beschikbaar voor bedrijven tot 20 werknemers (gecategoriseerd als klein). Op het einde, hebben slechts 16 van de 100 bedrijven de basisversie aangeschaft. Onder de andere 84 deelnemende bedrijven vielen een groot aantal kleine ondernemingen. 
De grafische industrie werd in alle vijf landen aan het begin van het project geëvalueerd als deel van het energie diagnose document. Tegen het einde van de EMSPI-project is een soortgelijke evaluatie uitgevoerd op basis van de 100 grafische bedrijven die deelnamen aan het project. De evaluatie is uitgevoerd door het beoordelen van de prestaties van de grafische bedrijven in acht categorieën op een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 staat voor beste praktijken. Het schema hieronder geeft de situatie voor en na de EMSPI-project weer. De gemiddelde score voor alle bedrijven is gestegen van de 1,5 van voor het project naar 2,8 na het project. 
De algemene conclusie van de evaluatie is dat de bedrijven die deelnamen aan het EMSPI-project goed presteren ten opzichte van de parameters van eenvoudige procedures of instrumenten om hen te ondersteunen bij het werk met EnMS. De EnMS systeemhandleidingen die zijn ontwikkeld op basis EMSPI droegen bij aan deze hoge score. Als het gaat om parameters die een interne prioritering of aanpassing aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden nodig hebben, is er een algemene potentie voor verbeteringen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot het werken met doelen en actieplannen gericht op de dagelijkse productie, maar ook in relatie tot onderhoud, monitoring en leveranciersmanagement.
 
 

De toekomst van ISO 50001:2011: de ISO 50001 High Level Structure

De ISO 50001:2011, hét energiemanagementsysteem van de ISO-organisatie, is een nogal technocratische norm, dat voor de energie-experts prima te volgen is, maar voor veel MKB-ondernemers vragen en onduidelijkheden oproept. Dat is natuurlijk niet zo vreemd als we ons realiseren dat je voor het doorgronden van de ISO 50001 een opleiding moet hebben gehad op het niveau van Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) in de Elektrotechniek. Want de Megawatts, Ampères en Joules vliegen je in deze norm bij wijze van spreken om de oren. 

De nogal technocratische sfeer rond het milieufenomeen ‘energie’ is de reden dat zowel wetshandhavers (het Bevoegd Gezag) en milieuauditoren dit onderwerp tijdens hun bedrijfsbezoeken maar beperkt behandelden. Het is voor hen veel eenvoudiger hun aandacht te richten op de omgang met gevaarlijke grond-, hulp- en afvalstoffen, dan een oordeel te vellen over de mate van energie-efficiency binnen een organisatie. Oké, er wordt nog wel eens opmerking gemaakt over het installeren van LED-verlichting, maar zodra het in de richting gaat van warmte-kracht-koppeling, warmtepompen, warmtelast of cosinus-phi, schiet de kennis van handhavers of auditoren al vaak tekort. Energie en energiemanagement zijn simpelweg te complex om snel begrepen te worden. Toch is een aanpassing in de aanvliegroute van de ISO 50001:2011-norm nodig om de leesbaarheid en acceptatiegraad van deze belangrijke norm voor de toekomst zeker te stellen. Via het EMSPI-project is hier voor Nederland een serieuze eerste stap in gemaakt. Een van de hoofddoelen van het Europese Energieproject EMSPI is het ‘vertalen’ van de internationale ISO 50001-standaard, naar een meer leesbaardere en geaccepteerde norm voor het MKB binnen de grafimedia. In totaal zijn nu in een vijftal EU-lidstaten 100 MKB-bedrijven actief in het – onder begeleiding – implementeren van een energiemanagmentsysteem. En met succes kunnen we wel zeggen, dankzij de praktische benadering van dit nogal complexe ISO-thema. Voor de sector is niet alleen praktisch informatiemateriaal beschikbaar, maar ook nog eens het nodige blauwdruk/voorbeeldmateriaal ontwikkeld, aan de hand waarmee ondernemers nu veel eenvoudiger een energiemanagementsysteem kunnen opzetten. Hierdoor kunnen zij niet alleen beter aan de nieuwste wet- en regelgeving voldoen - de European Energy Efficiency Directive (de EED) of het SER Energieakkoord t.a.v. de Energie Prestatie Keuring (EPK) - maar ook nog eens hun klant verrassen met een geheel nieuw duurzaamheidsperspectief: energetisch verantwoord ondernemen. 

Steeds meer bedrijven worden namelijk geconfronteerd met vragen van hun klanten over Kwaliteit en Duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die onlosmakelijk verbonden zijn met het ondernemerschap.

Met de term Kwaliteit kunnen we als sector eenvoudig uit de voeten. Het is een onderwerp dat elke ondernemer in feite in zijn of haar genen moet hebben om in staat te zijn het product of de dienst volgens vooraf vastgestelde specificaties aan haar klanten aan te bieden. Dit aspect is de afgelopen jaren altijd actueel gebleven. Maar Duurzaamheid was een paar jaar ‘weg’ uit het zakelijk beeld. Maar daar is sinds kort een einde aan gekomen. Uit internationaal onderzoek van vermaarde onderzoeksinstituten, zoals MIT/Sloan of de Boston Consulting Group, is wetenschappelijk aangetoond dat oog hebben voor duurzaamheid leidt tot een (minimaal) 15% hoger rendement. Kortom: duurzaam ondernemen  - en dus ook energetisch verantwoord ondernemen – is weer helemaal back in business. Reden te meer om met de vernieuwde ISO 50001, energiemanagement, aan de slag te gaan. 

Wat kunt u verwachten van de nieuw ontworpen ISO 50001:

  • U krijgt ondersteuning van deskundige adviseurs, die de sector als geen ander kennen;
  • U krijgt de beschikking over de EPK Creatieve Industrie, waarmee u eenvoudig zelfstandig een energiescan kunt uitvoeren, met als eindresultaat een maatregelenlijst en energie efficiency plan;
  • U krijgt de beschikking over een sectorspecifiek energiemanagementsysteem, dat twee vormen kent: een kort en bondige versie voor kleine MKB-bedrijven tot 50 man en een volledigere versie voor de grote ondernemingen. In alle gevallen kunt u een goede keuze maken, hoe u uw energiemanagement wilt vormgeven.
  • Het energiemanagementsysteem voldoet aan de nieuwe ISO-standaard High Level Structure en is daardoor zeer eenvoudig te integreren met andere moderne ISO-systemen zoals kwaliteit-, security of milieumanagement. 

Door met de nieuw ontworpen norm aan de slag te gaan, maakt het voor u eenvoudiger om aan de ene kant aan de aankomende strengere wet- en regelgeving te voldoen en aan de andere kant een mooie sier te maken richting uw belangrijkste stakeholders, zoals uw klanten en handhavers. Dit is niet alleen goed voor uw imago, maar ook nog eens goed voor uw bedrijfsresultaat.

 

Wat komt er in 2017 op u af? De Energie Prestatie keuring (kortweg EPK)

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht bedrijven en instellingen als sinds 1993 om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Energiereductie staat in direct verband met de CO2-uitstoot van bedrijven. Zoals bekend leidt verhoging van de broeikasgassen (w.o. CO2) tot verhoging van de temperatuur op aarde, met alle gevolgen van dien: verdroging en het uitsterven van plantensoorten, waarna het uitsterven van diersoorten volgt. Dit dramatisch geschetste scenario is geen verzinsel, maar harde werkelijkheid, welke gestaafd is door wetenschappelijk onderzoek.

Gebleken is dat met name de grote bedrijven in Nederland de nodige energiereducerende maatregelen hebben doorgevoerd. Deze bedrijven hebben vaak een MeerJarenAfspraak (MJA) met de overheid afgesloten wat inhoud dat zij stapsgewijs aan energiereductie werken. Dit leidt tot een jaarlijkse reductie van gemiddeld 2%. Uit onderzoek is echter gebleken dat het MKB in Nederland nog te weinig doet aan energiereductie. Aangezien het om 400.000 bedrijven gaat, welke 40% van onze industriële energieconsumptie beslaat, heeft de SER aan de minister het advies afgegeven om met een ander – meer praktisch – instrumentenpakket te komen. Dit instrumentenpakket moet ook bij het MKB leiden tot een gemiddelde jaarlijkse energiereductie van 2%. Deze reductie is nodig om Nederland te kunnen laten voldoen aan de afspraken van de Klimaatverdrag van Parijs. 

In het SER-energieakkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over dit instrumentenpakket om de implementatie van energiebesparende maatregelen te versnellen. Onderdeel van dit pakket is de introductie van de zogenaamde Energie Prestatie Keuring (EPK). De EPK is een systeem dat potentiële energiebesparing voor (MKB-)bedrijven eenvoudiger en voorspelbaarder moet maken. Vanaf medio 2017 start de landelijke uitrol van de EPK onder 200.000 grotere MKB-ondernemingen. De EPK heeft een tweeledig doel. Enerzijds moet het een (markt)instrument worden om het bedrijfsleven te stimuleren energie te besparen. Anderzijds kan een bedrijf met een EPK aan het Bevoegd Gezag (haar eigen gemeente of een Omgevingsdienst) aantonen dat het voldoet aan de Wet milieubeheer.

Om te beoordelen of deze aanpak haalbaar was, heeft het ministerie van I&M in 2014 aan de RVO opdracht gegeven om eerst te beginnen met een verkennend onderzoek, waarbij een beperkt aantal vooruitstrevende branches betrokken moesten worden. De Grafimedia als typische MKB-sector is hiervoor in 2015 benaderd, vanwege het feit dat zij van oudsher al vaak een innoverende voortrekkersrol wilde vervullen. 

De beta-versie van de EPK Creatieve Industrie

In de eerste instantie is de Grafimedia begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van een EPK-systematiek. In totaal hebben 20 MKB-bedrijven meegedaan met de pilot. Maar aangezien de grafimedia onderdeel uitmaakt van de creatieve industrie (subsector: creatieve zakelijke dienstverlening), werd al snel opgeschaald naar een bredere doelgroep. Het platvorm waar voor gekozen werd, is de welbekende ARBO RI&E Grafimedia. Doordat de MKB-bedrijven toch al over een ARBO RI&E moeten beschikken, was het logisch en vooral tijdbesparend voor bedrijven, om hieraan ook de EPK te koppelen. Het eindresultaat is dat de sector een goede schets (beta-versie) heeft ontwikkeld om uiteindelijk tot een goede EPK te komen. De te verwachten voordelen zijn:

  • Zeer veel tijdsbesparing door een procesgerichte (werkplekgerichte) aanpak
  • Benchmarking en monitoring is eenvoudig te realiseren
  • Er wordt automatisch een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld
  • De toetsing geschiedt volledig digitaal, via een directe link naar het BG
  • Vanwege de hoge transparantie en gebruiksvriendelijkheid wordt verwacht dat deze aanpak door de overheid zal worden erkend.

Op het ogenblik wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de laatste hand gelegd aan de wettelijke contouren van de EPK. Zodra deze bekend zijn (naar verwachting juni 2017), kunnen sectoren waarschijnlijk een verzoek indien om – hopelijk met financiële steun van de overheid – een eigen EPK te bouwen. De hoogte van het subsidiebedrag kan nog wel eens sterk afhangen van het te verwachtten besparingspotentiaal van een sector. Het Nederlandse MKB moet in totaal 100 Petajoule (PJ) reduceren in 4 jaar. Een hele opgave. Logisch dat de overheid meer genegen is om sectoren (of nog beter: samenwerkende sectoren) met een hoog besparingspotentieel als eerste te stimuleren aan de slag te gaan.

Naar aanleiding van recent onderzoek in Europa lijkt het er op dat het besparingspotentiaal voor de creatieve sector rond de 5 PJ kan liggen. Dat is dus 5% van het te behalen doel; een significante bijdrage dus, gezien het feit dat er in Nederland heel veel branches bestaan. Het Koninklijke KVGO en het Dienstencentrum houden voor u de ontwikkelingen scherp in de gaten, zodat hierop op tijd kan worden geanticipeerd.

Mocht u nu al met vragen zitten, of wordt u nu al aangeschreven voor uw Bevoegd Gezag, dan adviseren wij u even contact op te nemen met het Dienstencentrum, Peter Tegel of Rand Hamam, 020 – 5435688 of email: info@dienstencentrum.com

 

EMSPI on Blogspot

 

 

 

Implementatie van Energiemanagement

Energiemanagement is tegenwoordig een topic dat onlosmakelijk verbonden is aan het gevoerde bedrijfsbeleid van een onderneming. Middels een energiezorgsysteem worden bedrijven geholpen om aan de (wettelijke!) doelstelling van energie efficiency te voldoen en hiermee besparingen te realiseren met als doel om actief aan broeikasgas-vermindering (CO2) te werken. Binnen de grafimedia industrie tonen steeds meer bedrijven serieuze belangstelling hier voor. Vanuit het EMSPI-project zijn er in totaal 35 aanmeldingen gekomen voor deelname aan de implementatie van ISO 50001. Bedrijven hebben minimaal vier workshops gehad voor de implementatie van het energiezorgsysteem volgens de ISO 50001. Dienstencentrum is als eerste land binnen de EU verder met de ontwikkeling van blauwdrukmateriaal. Namelijk het ‘aanklikbaar’ maken van energiemanagement in de nieuwe High Level Structure (HLS).  Naast het feit dat bedrijven hoog gemotiveerd zijn, is het voor hen makkelijker geworden om het system te implementeren en integreren met ander bestande managementsystemen. Dat is het grote voordeel van de nieuwe ISO-standaard, waarmee je heel eenvoudig diverse systemen samen kunt voegen tot één managementsysteem. Met als resultaat: veel minder tekst en veel meer overzicht en nooit meer overlappingen of dubbelingen. Precies wat het bedrijfsleven altijd heeft gewild. Vandaar dat het Dienstencentrum voor de Nederlandse bedrijven het ISO 50001:2011-systeem verder heeft doorontwikkeld naar de ISO 50001:2011-HLS

Naast de workshops zijn er diverse bedrijfsbezoeken op locatie uitgevoerd, teneinde vast te kunnen stellen tot op welk niveau energiezorg daadwerkelijk binnen de bedrijfsvoering is doorgevoerd. Het was opvallend hoeveel bedrijven toch nog verrast waren met de hoeveelheid werk dat nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor EMSPI-project. Daarbij ging het helemaal niet om het vertaalwerk van het schriftelijke blauwdruksysteem naar de eigen bedrijfsvoering, maar veel meer om het vinden van de juiste energiegegevens. Het verzamelen van energiedata bleek de echte uitdaging te zijn. Vooral voor de kleinere bedrijven, die tot voor kort nog maar weinig tot niets deden met energiemonitoring. Voor de grote bedrijven – en dan met name de MJA-bedrijven - leek het iets simpeler te gaan, aangezien zij vanuit het wettelijk kader het e.e.a. dienen bij te houden.

Uit de evaluatie van het implementatietraject, blijkt het grootste deel van de bedrijven tevreden te zijn over het ontwikkelde EMSPI-materiaal. Ze geven aan dat zij het blauwdrukmateriaal in de praktijk prima kunnen vertalen, zodat hiermee energiebewustzijn in de organisatie gestimuleerd wordt. Daarnaast blijkt een groot aandeel van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden te zijn over de ondersteuning van het Dienstencentrum, gedurende het gehele implementatietraject. Een belangrijke bijdrage hierin is het feit dat het energiemanagementsysteem meteen volgens de nieuwe High Level Structure van ISO is gemaakt, wat hen meteen extra implementatievoordeel oplevert. De deelnemende bedrijven geven ook duidelijk aan zij daadwerkelijk energiereductie verwachten te realiseren en zullen – door de pragmatische aanpak - het EMSPI-materiaal aan collega bedrijven graag willen aanbevelen.

Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u nu alvast uw bedrijf voorbereiden op de aankomende wetgeving in 2017, dan is het verstandig even contact op te nemen met Rand Hamam, 020 -5435688 of mail r.hamam@dienstencentrum.com.

 

 

 

 

Facebook

Graficus

 

 

 

Energie en Strategisch bedrijfsbeleid: gaan deze twee samen?

In hoeverre leeft energie(zorg) eigenlijk binnen de branche? En zien ondernemers dit onderwerp in relatie tot andere ondernemersvaardigheden, zoals strategie, kwaliteitsmanagement of kostenbeheersing? Vragen die onlangs via een micro research (deels) beantwoord zijn: bij grote grafimedia-ondernemingen leeft energiezorg wel degelijk (cijfer: 8), terwijl het overgrote deel van de ondervraagden een magere 5 als score haalt. Er is dus werk aan de winkel om energie een prominentere plaats te geven op de agenda van ondernemers.

Energiezorg zal in de aankomende jaren echt meer op de directietafel van ondernemingen moeten komen. Want de perceptie rond het thema “energiemanagement” in relatie tot andere bedrijfskundige aspecten is nog ver te zoeken binnen de sector. Als je de mensen op de man af vraagt of zij hun steentje willen bijdragen aan een schonere toekomst, zegt iedereen volmondig JA. Ook ondernemers binnen de grafimediasector. De vraag voor hen is alleen: Hoe dan? Simpel: door de CO2-uitstoot van het bedrijf te verlagen. Dat kan op verschillende manieren, maar één daarvan is het reduceren van het energieverbruik. En dat wordt door veel ondernemers nog in onvoldoende mate gezien. Kennis over energiereductie-maatregelen ontbreekt en de ondernemers zien geen relatie tussen energiezorg en kwaliteitsaspecten, kostenbesparingen en de kracht van groene marketing. Maar die is er wel degelijk.

Micro-research

Om een eerste beeld te krijgen van de beleving rond het thema energie binnen grafimediabedrijven, is een micro-research uitgevoerd. Via het doorlopen van een 20-tal vragen, is een beeld naar voren gekomen, waaruit blijkt dat met name bij de kleinere ondernemingen energiezorg maar in zeer beperkte mate leeft. De gemiddelde score bleef steken op een 4,5. En op vragen in hoeverre energiezorg een rol speelt bij de belangrijke bedrijfskundige aspecten als kwaliteitsmanagement, kostenbeheersing of bedrijfsstrategie, ligt de score bij de kleinere bedrijven nog lager: 3,5.

De grotere bedrijven (vaak deelnemer van de MJA3) scoorden beduidend beter op het onderwerp energiezorg: een dikke 6. En dit type bedrijf zag wel degelijk de relatie tussen energiezorg (duurzaamheid) en andere ondernemingsaspecten. Op dit punt werd een 8,5 als score behaald.

Conclusies

Het energiebewustzijn bij kleinere bedrijven zal nog een boost nodig hebben, om adequaat te kunnen inspelen op de aankomende wet- en regelgeving. Binnen Europa is sinds 2012 nieuwe wetgeving van kracht: de Energy Efficiency Directive, wat inhoud dat bedrijven met een jaarverbruik van 50.000 kWh of meer aantoonbaar aan de slag moeten gaan met het implementeren van energiereductie-maatregelen. Er komt dus nog genoeg op de MKB-ondernemer af. Daardoor is het verstandig om dit energieprobleem op een strategische wijze te tackelen. Hopelijk dat we aan het einde van dit jaar – na afronding van de volgende micro-research – betere rapportcijfers kunnen laten zien.

 

 

 

Het energieproject EMSPI toegelicht aan de provincie Overijssel

 

De provincie Overijssel voert een actief energiebeleid. Dat blijkt uit de vele verbetertrajecten – de zogenaamde “Nieuwe Energie-projecten” - met grootverbruikers uit de industrie (zoals AkzoNobel en Scania). Het doel: terugdringen van het energieverbruik en daardoor verlaging van de CO2-uitstoot. En dat is voor de ‘BV Nederland’ erg belangrijk, gezien het feit dat we het tijdens de Klimaat Conference Parijs er niet goed uit kwamen: Nederland heeft – na Frankrijk – de hoogste CO2-voetafdruk van Europa. En dat kan de minister niet verkroppen. Vandaar dat het nieuws nu bol staat van de handhavende initiatieven vanuit de overheid. En de provincie Overijssel weet hier goed op in te springen. En via het EMSPI-project ziet de provincie nieuwe kansen.

 

Onlangs is er overleg geweest tussen de provincie Overijssel (Liset van Latum) en het Dienstencentrum (Rand Hamam en Peter Tegel) over het energiebeleid van de provincie in het algemeen en de ervaringen van de creatieve sector rond het Europese Energieproject EMSPI-project in het bijzonder. EMSPI staat voor: Energy Management System in the Print media Industry. Het is een groots aangepakt EU-project onder de vlag van het Intelligent Energy Europe programma (IEE) met als doel het ontwikkelen van een op de bedrijfstak toegesneden energiemanagementsysteem ISO 50001. Peter Tegel heeft aan de provincie helder gemaakt met welk gemak nu ook een MKB-ondernemer een volwaardig ISO 50001 (energiemanagementsysteem) kan invoeren. Dat wordt binnenkort heel belangrijk, omdat de Nederlandse overheid de teugels sterk gaat aanhalen. Ook binnen het MKB. Simpelweg omdat Nederland niet aan haar energiereductie-doelstellingen voldoet. En dat levert Nederland direct EU-boetes op.

 

 

Samen met de provincie Overijssel wordt nu gekeken op welke manier en via welke stimuleringsregelingen (lees: subsidie) bedrijven uit de creatieve sector geholpen kunnen worden met hun energiezorg. Het idee dat nu speelt is om een kerngroep van bedrijven te werven, die actief aan de slag gaan met de invulling van hun Energie Prestatie Keuring (kortweg EPK). De EPK wordt naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2017 een wettelijke must. Want vanaf dan moeten alle bedrijven in Nederland aantoonbaar aangeven welke energiereductiemaatregelen zij wel en niet wil gaan uitvoeren en wat van elke potentiele maatregel de terugverdientijd is. Elke maatregel met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar moet dan worden uitgevoerd. Bedrijven die nergens mee komen worden direct aangesproken via handhaving en desnoods dwangsom. Absoluut niet een leuk toekomstperspectief, maar helaas wel de realiteit. Vandaar dat eigen initiatief altijd gewaardeerd wordt.

Voor meer informatie bel (020-5435688) of mail info@dienstencentrum.com. We zullen u gericht verder helpen.