Projekt Energy Management Standardization in Printing Industry

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí o možnostech úspor energie v evropských malých a středních podnicích v oblasti polygrafickéhoprůmyslu pomocí implementace  energetického managementu dle ISO 50001.

Hlavní cíle projektu EMSPI jsou definovány následovně:

 • Vývoj způsobu implementace globální normy ISO 50001 pro potřeby polygrafickéhoprůmyslu v MSP a vytvoření manuálu, tzn. návodu, jak  energetický management dle ISO 50001 v těchto podnicích zavádět.
 • Zavedení  energetického managementuve 100 MSP (v průběhu celého projektu).
 • Zvýšení povědomí o výhodách, které přinášejí energeticky úsporné nástroje v polygrafickémprůmyslu ve státech Evropy.

V krátkém časovém horizontu jsou očekávány následující výsledky:

 • 100 MSP se zavedeným systémem energetického managementu dle EN 16001/ISO 50001 a tedy dalším potenciálem úspor energie.
 • Potenciál energetických úspor je odhadován na 40.000 GJ, to se rovná úspoře 880 tun CO2 a odhadovaná úspora finančních prostředků v rámci celého projektu je 915.000 €.
 • Informované MSP - 300 MSP v každé z účastnických zemí bude seznámeno přímými a nepřímými informačními aktivitami s problematikou energetickéhomanagementu a s návodem jak použít materiály a nástroje tohoto projektu v průmyslu

V delším časovém horizontu dojde multiplikačním efektem k masivnímu rozšíření výstupů projektu (sada nástrojů a konkrétních komunikačních materiálů) napříč celým průmyslovým odvětvím.

Projekt EMSPI je členěn do osmi pracovních okruhů, tzv. pracovních balíčků (Workpackage - WP). WP 1, 8 a 9 jsou okruhy předepsané přímo programem IntelligentEnergyEurope, WP 2 až 7 jsou navrženy konsorciem zpracovatelů projektu k dosažení vytyčených cílů projektu.

WP 2 až 5 obsahují všechny informace, znalosti a data nezbytná pro správnou implementaci energetického managementu ve 100 evropských společnostech (MSP) pracujících v polygrafickémprůmyslu (WP6).

Žádné z uvedených aktivit tohoto projektu nejsou podporovány jiným programem EU.

Flow chart

Flow chart of your work programme, see left.

 1. Vedení projektu: WP obsahuje plán koordinace projektových aktivit, konzultací a výměny informací. Zahrnuje plán a rozpočet všech projektových aktivit a interní komunikace partnerů.
 2. Diagnóza energetického sektoru: WP se zaměřuje na analýzu a zhodnocení současné situace v polygrafickémprůmyslu z pohledu energetického managementu. V souladu se systémem energetického managementu (dle EN 16001, ISO 50001) je prvním krokem definování základního stavu – tzv. baseline, k čemuž je zapotřebí analýza zdroje energie, zařízení a nástrojů používaných v polygrafickémprůmyslu.

See project Progress  | See Deliverables

 1. Parametrizace, nastavení specifické energetické indikátory pro polygrafickýprůmysl: Všechny informace analyzované v předchozích WP budou použity pro stanovení parametrů využívání energie v polygrafickém průmyslu prostřednictvím ukazatelů výroby energie. Tento WP je mezifáze zajišťující technické podmínky pro implementaci energetického managementu s požadovanýmzaměřenímnapolygrafickýprůmysl.

See project Progress |  See Deliverables

 1. Vývoj normy pro implementaci energetického managementu v tiskařském průmyslu: vývoj metodiky pro implementaci na základě informací/zjištění od 5 evropských partnerů projektu. Budou vytvořenystandardizované postupy na základě EN 16001 and ISO 50001 a návod na zavedení energetického managementu v polygrafickémprůmyslu.Budou zde zohledněny i poznatky z dalších evropských projektů jako jsou BESS (www.bess-project.info) a EuropeanEnergyEfficiencyImprovement (www.eeei.info).

See project Progress |  See Deliverables

 1. Vývoj implementačního manuálu: v předchozích WP byl stanoven standardní proces implementace a vyvinuty základní potřebné materiály. Projektový tým se zavázal v rámci tohoto WP rozvinout znalosti a nástroje tak, aby došlo ke zvýšení přínosu vznikléhoimplementací energetického managementu. Za tímto účelem jsoubrána v úvahu dalšíkritéria, jako jsou zelený marketing, klíčové environmentální indikátory, kontrola kvality a eventuální zapojení firem ESCO.

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Implementace adaptované normy energetického managementu: energetickýmanagement adaptovaný pro potřeby polygrafickéhoprůmyslu bude za asistence projektového týmu a energetických specialistů zavedenve 100 MSP. Projektový tým poskytne MSP výstupy projektu – materiály, nástroje, propagační materiály, nástroje pro benchmarking, implementační manuál pro polygrafickýprůmysl v EU.

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Vyhodnocení projektu: Aby bylo ověřeno, že postup ve WP3, WP4 a WP5 byl správný (návody, manuály, postupy), zpětnou vazbu poskytnou cílové skupiny projektu. Až poté budou výstupy z těchto WP zahrnuty do následujícího WP. Adaptovaná norma bude hodnocena z hlediska vhodnosti pro stávající prostředí evropského polygrafického průmyslu, analyzovány budou všechny indikátory (obecné i specifické) vytvořené ve WP2 i indikátory požadované programem IEE.

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Komunikace v rámci projektu: Tento WP se zabývá komunikačními a informačními aktivitami projektu, které jsou zaměřeny na zveřejnění a rozšíření vlastního projektu, jeho průběhu a výsledků. Toto zveřejnění bude probíhat v předepsaném intervalu v průběhu projektu i po jeho ukončení.
 2. IEE – běžné způsoby zveřejňování: V tomto WP jsou rozpracovány způsoby jak splnit požadavky IEE na zveřejnění projektu a spolupůsobení mezi tímto a dalšími projekty podporovanými z programu IntelligentEnergyEurope. Na žádost EU je v projektu věnován čas prezentacím propagujícím vlastní projekt, jeho vývoj a výsledky.